RSS

ห้องผู้อำนวยการ

ดร.สมร  ปาโท

ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

“วิทยาศาสตร์ดี  คณิตศาสตร์เด่น  เน้นโครงงาน

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

“เป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ที่พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม”

คำขวัญของโรงเรียน

“รักษ์ศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม  นำวิชาการ  สืบสานงานพระราชดำริ”

วิสัยทัศน์ (Vision)

          โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี เป็นสถานศึกษาที่บริหารและจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี ที่พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม

พันธกิจ (Mission)

          “พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร และการจัดการศึกษาด้วยระบบประกันคุณภาพ  พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ผ่านการเรียนรู้แบบโครงงาน กระบวนการเรียนรู้ Problem – Based Learning หรือ Inquiry Based Learning ให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาตนให้มีศักยภาพสูงทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี”

เป้าประสงค์หลัก  (Goals)

          1.  โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาบนหลักธรรมาภิบาลด้วยการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วม

          2.  โรงเรียนมีหลักสูตรที่ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน เพื่อความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี

          3.  นักเรียนมีความรับผิดชอบ  มีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดี และมีความเป็นผู้นำ

          4.  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้ง  ในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ

          5.  นักเรียนมีความริเริ่มสร้างสรรค์  มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย  นักประดิษฐ์  นักคิดค้นและพัฒนาที่ดีด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยี  ในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ

          6.  มีความรู้ และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ  และเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำ

สมรรถนะ

         โรงเรียนมุ่งมั่นในการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะความสามารถในการดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยมีสมรรถนะสำคัญ ดังนี้

          1. ความสามารถในการสื่อสาร

          2. ความสามารถในการคิด

          3. ความสามารถในการแก้ปัญหา

          4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

          5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์(Characterization)

       การพัฒนาผู้เรียนให้ตามปรัชญาของโรงเรียนและเป็นพลโลกทีมีคุณภาพมาตรฐานสากลโดยได้กำหนดลักษณะอันพึงประสงค์เพท่อให้เกิดแก่ลูกจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ดังนี้

          1.รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์

          2. ซื่อสัตย์สุจริต

          3. มีวินัย

          4. ใฝ่เรียนรู้

          5. อยู่อย่างพอเพียง

          6. มุ่งมั่นในการทำงาน

          7. รักความเป็นไทย

          8. มีจิตสาธารณะ

Advertisements